Restrukturyzacja firmy szansą na ratunek małych i średnich firm

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę chce, aby jego firma się rozwijała oraz osiągała coraz większe dochody. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Niejednokrotnie bowiem można zauważyć, iż nawet duże przedsiębiorstwa niekiedy ponoszą straty, i to z przyczyn od nich całkowicie niezależnych, np. wskutek wybuchu epidemii. W takiej sytuacji osoby zarządzające firmą, chcąc uniknąć ogłoszenia upadłości firmy, powinny przeprowadzić jej restrukturyzację. Warto wskazać, iż restrukturyzacja firmy może zostać przeprowadzona zarówno na drodze pozasądowej, jak również w toku sformalizowanego postępowania restrukturyzacyjnego.

0
103

Od czego zacząć restrukturyzację firmy?

Firma może podejmować wszelkie działania, mające na celu jej ratowanie przed upadłością. Działania te mogą dotyczyć zarówno struktury organizacyjnej firmy (przekształcenia organizacyjne, podział czy fuzja z podmiotem trzecim), jak również renegocjować warunki umów ze swoimi kontrahentami.

Zdaniem Kamila Radkiewicza z Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni, specjalizującego się w restrukturyzacji firm, nawet jeżeli firmie nie uda się w sposób skuteczny renegocjować umów ze swymi kontrahentami warto zweryfikować, czy są w nich zawarte klauzule dotyczące siły wyższej, tj. zdarzeń nadzwyczajnych powodujących, iż część zobowiązania bądź jego całość nie może być wykonana zgodnie z pierwotnymi założeniami, przy jednoczesnym ograniczeniu bądź wyłączeniu odpowiedzialności kontraktowej stron umowy. Więcej o tym przeczytać można na https://radkiewicz.net.pl/restrukturyzacja-firmy/.

Nawet jeśli strony nie zawarły w umowie klauzuli siły wyższej, to i tak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego firma może wystąpić na drogę sądową celem dokonania zmiany bądź rozwiązania zawartej przez firmę umowy, jeżeli wystąpiły nadzwyczajne i niekorzystne dla firmy okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w dniu zawarcia umowy (klauzula rebus sic stantibus).

Wraz z restrukturyzacją firmy może się wiązać konieczność przeprowadzenia zwolnień grupowych. Jeżeli zwolnienia te obejmują kilka osób, należy zastanowić się, czy nie spełniamy wymagań ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Na czym poleca sądowa restrukturyzacja firmy?

Sądowa restrukturyzacja firmy jest przewidziana dla tych firm, które są niewypłacalne bądź mogą się stać niewypłacalne w niedługim czasie. Celem postępowania restrukturyzacyjnego, w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, jest zapewnienie firmie wsparcia w przezwyciężeniu przemijających przeszkód, jakie napotkała na swej drodze. Aby zainicjować postępowanie sądowe firma powinna złożyć w sądzie wniosek restrukturyzacyjny. Firma ma do wyboru cztery różne procedury, w ramach których może zostać przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Umorzenie składek ZUS i innych danin dla firm w trakcie restrukturyzacji

Przeprowadzając restrukturyzację warto również zwrócić się do urzędu skarbowego oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odroczenie terminu płatności zobowiązania, rozłożenie zaległej płatności na raty, a nawet o umorzenie podatków oraz składek z tytułu ubezpieczeń społecznych. Złożenie przez przedsiębiorcę właściwie umotywowanego wniosku, zdaniem Kamila Radkiewicza z Kancelarii Prawnej Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni powinno skłonić organy podatkowe oraz ZUS do pozytywnego rozpatrzenia wniosku, a firmie dać czas na poprawienie wyników finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here