Sejmik uchwalił budżet na 2023 rok

0
55

Przyszłoroczny budżet zakłada więcej niż w ubiegłym roku pieniędzy m.in. na ochronę zdrowia, transport, turystykę i rekordowe fundusze na kulturę. Będzie też kolejna edycja Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów oraz budżet obywatelski województwa podlaskiego i rezerwa „energetyczna”. Samorząd województwa przeznaczy też pieniądze na utworzenie pierwszego w Podlaskiem Banku Mleka Kobiecego. Radni przyjęli projekt podczas obrad 19 grudnia.

Za przyjęciem budżetu głosowało 19 radnych. Jeden głos był przeciw, a dziewięciu radnych wstrzymało się od głosu.

Dziękuję wszystkim radnym, którzy zagłosowali za przyjęciem budżetu.To bardzo dobry plan finansowy, dzięki któremu nasze województwo pozostanie na drodze rozwoju. Wiem, że wszystkim nam leży na sercu dobro regionu – mówił marszałek po głosowaniu. – Jestem pewien, że kolejny rok będzie dobrym rokiem. Pamiętajmy też, że przed nami nowa perspektywa finansowa, w której Podlaskie będzie beneficjentem ogromnych pieniędzy (przyp. red. :1,3 mld euro).

Ostatecznie dochody województwa ustalono na poziomie blisko 872 mln zł. Wydatki mają wynieść prawie 962 mln zł, a deficyt budżetowy 89,6 mln złotych 

Początkowo zaproponowany projekt budżetu zakładał mniejsze wartości. Uległy one zmianie po wprowadzeniu autopoprawki uwzględniającej uwagi zgłoszone przez radnych wojewódzkich każdej z opcji politycznych.

W imieniu radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu odniósł się wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko.

Ambitny budżet na trudne czasy. Wychodzimy z pandemii, od lutego br. też żyjemy w innej rzeczywistości, a to wszystko ma ogromny wpływ również na Województwo Podlaskie – mówił wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Siekierko przed głosowaniem.

Transport i łączność

Na ten obszar będzie 352 mln zł.  Z tych pieniędzy blisko 203 mln zł to inwestycje drogowe (jeszcze bez pieniędzy unijnych). Jeśli chodzi o przewozy kolejowe, będzie to kwota ponad 58,5 mln zł. A na remonty dróg wojewódzkich zapisano 56 mln zł.

Najważniejsze inwestycje to m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej Bielsk Podlaski – Hajnówka (43,3 mln zł), czy przebudowa i rozbudowa ul. Władysława Raginisa w stronę Supraśla (35 mln zł). Rozpoczną się inwestycje współfinansowane przez rząd, chodzi m.in. o obwodnice Ciechanowca, Kolna i miejscowości Sokoły.

W planie budżetowym są też ujęte mniejsze przedsięwzięcia, m.in. budowa ronda w Kolnie, przebudowa mostu w Talkowszczyźnie i szereg innych inwestycji na drogach wojewódzkich.

To nie wszystko, co planujemy zrobić w przyszłym roku. Uzgodniliśmy już projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027, ale też będziemy mogli korzystać z programu dla Polski Wschodniej – poinformował Artur Kosicki.

Z pieniędzy unijnych ma być finansowana m.in. przebudowa trasy Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie razem z obwodnicą Łap.

Ochrona zdrowia

W przyszłym roku na ochronę zdrowia zaplanowano kwotę prawie 72 mln zł. Głównym przedsięwzięciem będzie budowa oddziału kohortacyjnego w Szpitalu Wojewódzkim im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. To inwestycja zaplanowana na lata 2023-2026, a w projekcie zarezerwowano na nią 10 mln zł. Zarząd województwa będzie ubiegał się o dofinansowanie budowy oddziału ze środków zewnętrznych.

W ramach uzgodnień z Komisją Europejską będzie realizowany też Breast Cancer Unit. Pieniądze na ten cel są zabezpieczone w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego i w 2023 r. inwestycja ma się rozpocząć.
Warto dodać, że 2,4 mln zł z budżetu województwa na zakup specjalistycznej aparatury otrzymają łącznie szpitale wojewódzkie w Białymstoku i Łomży.

W budżecie zapisano też 100 tys. zł na utworzenie i funkcjonowanie Banku Mleka Kobiecego, czyli specjalistycznego laboratorium, które służy wspomaganiu leczenia chorych noworodków i wcześniaków. Zadaniem Banku będzie: pozyskanie mleka kobiecego od honorowych dawczyń, badania kobiet chętnych do oddawania pokarmu, udzielanie informacji w zakresie szkoleń i wspieranie dawczyń, jak również doposażenie w drobny sprzęt medyczny. Odbiorcami mleka z Banku Mleka są głównie dzieci przedwcześnie urodzone i noworodki chore.

Turystyka i sport –najwyższe wydatki w historii samorządu województwa

Na turystykę w przyszłym roku władze województwa chcą przeznaczyć blisko 3,2 mln zł. Więcej pieniędzy niż ubiegłym roku otrzyma m.in. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. Będzie to 800 tys. zł.

O 2,4 mln zł więcej w stosunku do roku 2022 r. będzie na kulturę fizyczną – to aż 12,4 mln zł.

Będziemy wspierać duże i małe kluby sportowe. Będziemy dofinansowywać akcje sportowe, które promują nasze województwa: mityngi, zawody, turnieje, a także Team Podlaskie – wymieniał marszałek Kosicki.

Ochotnicze Straże Pożarne i pieniądze na ochronę zabytków

Na poziomie z 2022 r. zostaną utrzymane wydatki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania oraz modernizacji wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Propozycja na ten cel to 2 mln zł. Natomiast na ochronę zabytków zaplanowano 3,2 mln zł.

Rekordowe pieniądze na kulturę

Budżet tego obszaru wzrósł ponad dwukrotnie w stosunku do ubiegłego roku, bo aż do 137 mln zł. Podkreślano, że trwa jedna z najważniejszych inwestycji w regionie, chodzi o generalny remont zabytkowej siedziby Teatru Dramatycznego, a w planach na przyszły rok jest też rozpoczęcie remontu „Spodków” i budynku przy ul. J. Kilińskiego należących do Podlaskiego Instytutu Kultury.

W przyszłym roku o 670 tys. zł więcej niż dotychczas będzie na stypendia i nagrody w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci. Zarząd chce zwiększyć liczbę nagradzanych i stypendystów.

W budżecie zapisano też m.in. 200 tys. zł na Szlak Podlaskich Świątyń. Pieniądze zostaną przeznaczone na wytyczenie trasy, opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych, a także druk folderu na temat szlaku.

Po 400 tys. zł zaplanowano otwarte konkursy ofert na działania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego  oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i 400 tys. zł na działania kulturalne mniejszości narodowych.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, Xylopolis, Trójmorze

To autorskie przedsięwzięcie obecnego zarządu województwa będzie kontynuowane. Budżet programu na rok 2023 zaproponowano w wysokości 25 mln zł.

Zapisane są też rezerwy na wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej w kwocie 5 mln zł, zabezpieczenie wydatków w związku z podwyżkami energii: 2 mln zł oraz 500 tys. zł na budżet obywatelski w województwie podlaskim. 2 mln zł województwo przeznaczy na promocję idei Xylopolis oraz utworzenie Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie Xylopolis. O zaletach tego projektu i jego znaczeniu dla promocji Podlaskiego mówił tuż przed sesją prof. Lech Dzienis, pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego do spraw utworzenia centrum.

Jak mówił miejsce to, ma być jak warszawskie Centrum Nauki Kopernik, tyle, że będzie dotyczyć drewna.

Więcej pieniędzy w projekcie budżetu zaplanowana na przyszłoroczny Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. W tym roku było to 600 tys. zł, natomiast w przyszłym – prawie 1,4 mln zł. Ponad dwukrotnie ma zwiększyć się też pula pieniędzy przeznaczona na Koła Gospodyń Wiejskich. W tym roku było to 250 tys. zł, a propozycja na 2023 r. to 525 tys. zł.

Podczas sesji radni podjęli decyzję o przystąpieniu Województwa Podlaskiego do Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza oraz do Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski.

Przedmiotem działalności LOT WGL jest promocja regionu wschodniego Mazowsza i Podlasia, w tym kreowanie i upowszechnianie wizerunku szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego i terenów, przez które przebiega, jako rozpoznawalnej i atrakcyjnej marki turystycznej.

Tradycyjnie, na ostatniej sesji przed świętami Bożego Narodzenia radni podzielili sie opłatkiem.

W uroczystości wzięli udział m.in. metropolita białostocki abp Józef Guzdek, Biskup Supraski Andrzej, a także dyrektorzy departamentów urzędu marszałkowskiego i instytucji podległych samorządowi województwa.