Jak ZUS i KRUS wyliczają świadczenia emerytalne?

0
74

Świadczenie emerytalne w Polsce może być wypłacane z ZUS albo KRUS. Aby je jednak otrzymać, należy spełnić określone warunki ustawowe

Wiele osób po przejściu na emeryturę jest rozczarowanych wysokością świadczenia emerytalnego wyliczonego przez ZUS czy KRUS. O wyjaśnienie tej kwestii zwróciliśmy się do białostockich oddziałów tych placówek.

– Każda osoba, która zdecyduje się przejść na emeryturę musi pamiętać o tym, że nigdy nie może porównywać swojego życia zawodowego z kimś kto pracował na podobnym bądź równorzędnym stanowisku, ponieważ różnice mogą być takie, że spowodują, że te świadczenia są w zupełnie innej kwocie wypłacane. Kobiety mogły rodzić dzieci w różnych terminach, korzystać w różnych terminach z zasiłków chorobowych – mówi Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim. – Wiele czynników mogło mieć wpływ na to, że jednak te świadczenia u dwóch podobnych osób będą różne. Nawet wysokość otrzymywanych nagród czy premii – podkreśla rzeczniczka.

Emerytura jest regularnym świadczeniem finansowym, które należne jest ubezpieczonemu spełniającemu określone warunki ustawowe. W praktyce wypłacana jest już po zaprzestaniu aktywności pracowniczej. Czasami można ją jednak wypacać przy jednoczesnym wykonywaniu drobnych prac (np. zleceń).

Świadczenie emerytalne w Polsce jest najczęściej wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ten pierwszy przypadek znajduje zastosowanie względem wszystkich osób świadczących pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonujących pracę na podstawie oskładkowanych umów (o pracę lub zlecenie). Druga możliwość pojawia się wobec ograniczonej liczby osób – emerytura z KRUS-u jest bowiem możliwa, gdy ubezpieczony jest rolnikiem.

Zarówno ZUS, jak i KRUS są zobligowane do ustalania prawa do świadczeń emerytalnych oraz ich dokładnych wysokości. Robią to, opierając się na danych ubezpieczeniowych uprawnionego do emerytury – decydujące znaczenie ma tutaj wiek takiej osoby oraz posiadane przez nią okresy składkowe.

Zdecydowanie największa grupa emerytów w Polsce odbiera swoje świadczenia z ZUS-u

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do tego rodzaju emerytury obliczanej na nowych zasadach przysługuje osobom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., tj.:

kobiecie, która udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat i osiągnęła wiek co najmniej 60 lat,
mężczyźnie, który udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 25 lat i osiągnął wiek co najmniej 65 lat,
które:

powszechny wiek emerytalny osiągnęły po 31 grudnia 1998 r.,
po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego wskazanego powyżej kontynuowały ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
wystąpiły z wnioskiem o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r.,
zgłosiły wniosek o obliczenie emerytury według nowych zasad.
Uzyskanie prawa do emerytury z ZUS wymaga złożenia odpowiedniego wniosku o przyznanie takiego świadczenia. Jest on rozpatrywany w ramach postępowania administracyjnego, które kończy się wydaniem decyzji uwzględniającej lub odrzucającej wniosek (od takiej decyzji stronie służy oczywiście odwołanie).

Emerytura z KRUS

KRUS jest organem, który wykonuje zbliżone zadania do ZUS-u, jego odbiorcami są jednak osoby wykonujące zawodową działalność rolniczą. Podstawowym warunkiem ubiegania się o świadczenie z KRUS-u jest zatem prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz możliwość udokumentowania opłacania składek na ubezpieczenia społeczne rolników.

W praktyce składki odprowadzane do KRUS-u są znacznie mniejsze niż te, które należy płacić do ZUS-u. Większa emerytura jest kolejnym czynnikiem, który ma zachęcić do wykonywania działalności rolniczej w Polsce.

– Emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub jego domownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny; podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników, począwszy od 1 stycznia 1991 r. – mówi Jacek Jarmołowicz, dyrektor OR KRUS w Białymstoku.

Prawo do rolniczego świadczenia emerytalnego uzależnione jest więc także od osiągnięcia konkretnego wieku oraz udowodnienia posiadania okresów składkowych.

Czy można otrzymywać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie?

Okazuje się, że prawo do emerytury z dwóch tytułów nie jest rzadkim zjawiskiem. Prawo do pobierania większej liczby emerytur jest w Polsce dopuszczalne, jednak wymaga spełnienia określonych warunków.

Odpowiedź Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na interpelację nr 234 w sprawie zbiegu praw do świadczeń emerytalnych z KRUS i ZUS:

Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, aby można było ubiegać się o wypłatę emerytury z ZUS-u i KRUS-u jednocześnie, jest więc posiadanie odpowiednich okresów składkowych zarówno w ZUS-ie, jak i KRUS-ie.

Pamiętajmy, że brak chociażby jednego okresu składkowego skutecznie uniemożliwi przyznanie emerytury. Przykładowo, wniosek o wypłatę emerytury z KRUS-u może być złożony tylko wtedy, gdy ubiegający się o to świadczenie był ubezpieczony w KRUS-ie przez co najmniej 100 kwartałów (w innym wypadku, wnioski są automatycznie odrzucane).

– Osoba, która podlegała ubezpieczeniu rolniczemu przez okres mniejszy niż 25 lat, np. 20-letni okres, i ma tez wykazaną pracę zawodową , nie otrzyma emerytury w KRUS-ie ponieważ nie spełnia warunków do tej emerytury, ubiega się o emeryturę w ZUS-ie – mówi Barbara Gruszewska, kierownik wydziału świadczeń KRUS w Białymstoku. – Ten okres podlegania ubezpieczeniu w KRUS-ie 20-letni będzie uwzględniony przy świadczeniu w ZUS-ie jako tzw. zwiększenie rolne. Za każdy rok opłacania składki po jednym procencie. Jeżeli jest to okres 20-u lat, wówczas otrzyma dodatek do świadczenia ZUS w okolicy 200 zł – wyjaśnia urzędniczka.

Wybór pomiędzy emeryturą z ZUS a KRUS

Dopuszczalność jednoczesnego pobierania emerytury z ZUS-u i KRUS-u została więc wyjaśniona. Czy uprawniony do tego świadczenia może jednak wybrać tylko jedno źródło swojego nowego dochodu? Kwestia ta została szczegółowo uregulowana w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Zgodnie z zapisami art. 33 powyższego aktu prawnego ubezpieczony co do zasady musi wybrać, z którego świadczenia chce korzystać. Zbieg prawa do emerytury z KRUS-u i ZUS-u warunkuje więc konieczność podjęcia decyzji, skąd wypłacane będzie świadczenie. Oczywiście nie dotyczy to wyjątku, który został szczegółowo omówiony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej (wtedy mamy prawo do dwóch emerytur jednocześnie).

Szczegółowo zasady ustalania wysokości emerytur i rent rolniczych opisane są w zakładce:  Świadczenia /Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego /Ustalanie wysokości emerytury rolniczej lub renty rolniczej.

– Wszystkich klientów, którzy mają wątpliwości co do wysokości świadczenia lub odmowy jakiejś decyzji, zapraszamy do placówek terenowych KRUS (…) żeby mogli u źródła sprawdzić swoją historię, to co komu przysługuje wyjaśnimy, wytłumaczymy, udzielimy konkretnych informacji – dodaje Jacek Jarmołowicz, dyrektor OR KRUS w Białymstoku.

Okazuje się, że ubezpieczony ma pełne prawo wybrać tę emeryturę, która będzie mu najbardziej odpowiadała. Teoretycznie możliwe jest, że emeryt wybierze niższe świadczenie z ZUS-u niż wyższe oferowane przez KRUS. Żaden z organów nie może podjąć decyzji w tym zakresie za ubezpieczonego.