Nowa decyzja środowiskowa dla fragmentu Via Carpatii na Podlasiu

0
101

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku ustalił środowiskowe uwarunkowania dla budowy drogi ekspresowej S19 Choroszcz – Ploski wraz z budową DK65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka.

Konieczność ponownego uzyskania DŚU

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) na odcinek S19 Choroszcz – Ploski został złożony 4 września 2018 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku. 14 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy DŚU, od której wpłynęły odwołania. Rozpatrywał je Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który 4 czerwca 2021 r. uchylił w części decyzję RDOŚ, jednakże w większości utrzymał ją w mocy, co pozwoliło na kontynuowanie inwestycji.

W wyniku skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzja GDOŚ i poprzedzająca ją decyzja RDOŚ zostały 8 lutego 2022 r. uchylone. Dziewięć miesięcy później, 8 listopada 2022 r., Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną GDDKiA utrzymując w mocy wyrok sądu niższej instancji. Sprawa powróciła do RDOŚ w Białymstoku, który ponownie miał zająć się wnioskiem o wydanie DŚU.

21 lutego br. złożyliśmy do RDOŚ w Białymstoku uaktualniony, zgodnie z wyrokami obu sądów administracyjnych, raport o oddziaływaniu na środowisko. Uzupełniliśmy dokumentację 20 marca br., a RDOŚ 31 lipca 2023 r., po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z 4 września 2018 r., wydał nową decyzję środowiskową nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

W związku z uchyleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny poprzedniej DŚU byliśmy zmuszeni do odstąpienia od kontraktów z wykonawcami realizującymi prace na odcinkach objętych uchyloną decyzją. Wobec wydania nowej DŚU, w trosce o interes Skarbu Państwa, GDDKiA będzie kontynuować rozmowy z dotychczasowymi wykonawcami, aby w ramach istniejących instrumentów prawnych, po złożonych przez wykonawców wnioskach do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wypracować rozwiązania umożliwiające realizację kontraktów w jak najszybszym możliwym terminie – informuje GDDKiA.

Równolegle GDDKiA przygotowuje dokumentację do ogłoszenia nowych postępowań przetargowych, w przypadku, gdyby rozmowy z dotychczasowymi wykonawcami nie przyniosły zakładanego rezultatu

Procedura ZRID do wznowienia

Przed uchyleniem poprzedniej DŚU do Wojewody Podlaskiego złożone zostały wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na trzy odcinki S19: Białystok Zachód – Białystok Księżyno, Białystok Księżyno – Białystok Południe z DK65, a także Białystok Południe – Ploski (Wojszki). Wyrok NSA uniemożliwił dalsze procedowanie wniosków. Obecnie dokumentacja ta wymaga uzupełnienia o nowowydaną decyzję środowiskową. Musimy ją także przeanalizować pod kątem uwzględnienia zapisów nowej decyzji środowiskowej oraz nowych przepisów techniczno-budowlanych. Uzupełniona dokumentacja pozwoli wojewodzie wydać decyzję ZRID dla odcinków: Białystok Zachód – Białystok Księżyno, Białystok Księżyno – Białystok Południe z DK65 Białystok Południe – Grabówka oraz Białystok Południe – Wojszki (skrócona wersja poprzedniego odcinka).

Dla odcinka Wojszki – Deniski, obejmującego most na Narwi wraz z dojazdami, wydzielonego z dwóch pierwotnych odcinków Białystok Południe – Ploski i Ploski – Haćki, złożymy nowy wniosek o ZRID.

Zaawansowanie odcinków S19

Docelowo droga łącząca położoną na granicy z Białorusią Kuźnicę i Barwinek na granicy ze Słowacją będzie miała długość ponad 580 km z czego w standardzie drogi ekspresowej będzie ok. 575 km. Połączy trzy największe miasta wschodniej Polski, Białystok, Lublin i Rzeszów. W większości będzie też częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia integrującego systemy transportowe wielu krajów – Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji.

S19 w woj. podlaskim:
Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane;
Sokółka – Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, w przetargu;
Czarna Białostocka – Białystok Północ, 13 km, w przetargu;
Białystok Północ – Dobrzyniewo, ok. 8,8 km, w przetargu;
Dobrzyniewo – Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Białystok Zach. – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, otrzymaliśmy nową DŚU;
Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, otrzymaliśmy nową DŚU;
Białystok Południe – Wojszki, ok.  11,2 km, otrzymaliśmy nową DŚU;
Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, otrzymaliśmy nową DŚU, w przygotowaniu;
Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji – oczekujemy na ZRID;
Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 6 km (GP), w realizacji – oczekujemy na ZRID.