Podlascy radni obradowali na temat przyszłorocznego budżetu województwa

0
21

58. sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Pierwsze czytanie projektu budżetu na 2024 r., ślubowanie nowych radnych, zatwierdzenie regulaminu podlaskiego systemu stypendialnego dla zdolnych uczniów i powołanie Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku – to niektóre tematy posiedzenia sejmiku, które odbyło się w poniedziałek, 27 listopada.

Agnieszka Sitarska i Grzegorz Kapica – to dwoje nowych radnych wojewódzkich, którzy złożyli ślubowanie i w 30-osobowym sejmiku zastąpili radnych, którzy w październikowych wyborach dostali się do parlamentu. Grzegorz Kapica w wyborach samorządowych w 2018 r. startował z listy Prawa i Sprawiedliwości i teraz wszedł na miejsce zwolnione przez Sebastiana Łukaszewicza, radnego wojewódzkiego VI kadencji i wicemarszałka województwa, a obecnie posła. Z kolei Agnieszka Sitarska, która startowała z listy Koalicji Obywatelskiej, zastąpiła Macieja Żywnę – od 13.11 br. wicemarszałka senatu.

Rekordowy budżet w historii Podlaskiego

Podczas sesji radni wysłuchali pierwszego czytania projektu budżetu na 2024 r.

I tak dochody na 2024 r. zaplanowało w wysokości 1,4 mld zł. To wzrost o ponad 60 proc. w stosunku do roku obecnego. Większe o ponad połowę mają być również wydatki – na poziomie 1,5 mld zł. Deficyt budżetowy wyniesie blisko 85 mln zł. Z kolei nadwyżka operacyjna została określona na 126 mln zł.

Prawie dwukrotnie więcej pieniędzy niż w 2023 r. zostanie przeznaczonych na transport i łączność, bo aż 760 mln zł.  Z tego najwięcej funduszy zarezerwowano na inwestycje drogowe, bo aż 572 mln zł.

Rekordowe wsparcie samorząd przewidział też na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego (214,4 mln zł). Na poziomie zeszłego roku zostaną utrzymane wysokie nakłady na zdrowie (69 mln zł), sport (12,4 mln zł) i OSP (2 mln zł).

W rezerwie budżetowej po raz kolejny zostanie utworzony Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, który ma na celu pomoc mniejszym samorządom w realizacji różnych inwestycji. Jego pula na przyszły rok to 25 mln zł. Zapisano też rezerwę na wydatki związane z powołaniem spółki „Port Lotniczy” – 1 mln zł, na poprawę efektywności energetycznej – 3 mln zł oraz podwyżki cen energii – 2 mln zł. Kolejną pulę zarezerwowano na utworzenie Centrum Kultury Białoruskiej (CKB) – 1,5 mln zł.

Teraz radni mają czas na składanie uwag i propozycji do projektu budżetu.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i regionami 

Sejmik uchwalił również program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie działań służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tego zadania ma się odbywać m.in. przez zwiększanie wpływu sektora pozarządowego i społeczności lokalnych czy podejmowania wspólnych działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa.

Radni przyjęli również priorytety współpracy zagranicznej. Zakładają one m.in. kontynuację współpracy z regionami partnerskimi, a także dalszy rozwój stosunków dobrosąsiedzkich z regionami przygranicznymi.

Celem polityki zagranicznej Podlaskiego jest również rozwijanie kontaktów i wymiana doświadczeń z państwami Unii Europejskiej, aby jak najlepiej wykorzystywać fundusze unijne. Ważna dla regionu jest także współpraca z regionami skupionymi wokół Inicjatywy Trójmorza oraz międzynarodowego szlaku transportowego Via Carpatia, który łączy większość krajów zrzeszonych w ramach tej inicjatywy.

Istotnym punktem staje się również podtrzymywanie kontaktów z Polonią, skierowane na wzmacnianie więzi i pielęgnowanie tożsamości narodowej.

Centrum Kultury Białoruskiej

To nowa jednostka kultury samorządu województwa, która – decyzją radnych – zacznie działać od 1 stycznia 2024 r. Jej głównym zadaniem będzie prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury, edukacji i tożsamości mniejszości białoruskiej oraz integracja tej największej w regionie społeczności mniejszościowej. O powołanie CKB zwróciło się do marszałka dwanaście organizacji pozarządowych, które w kwietniu 2022 r. utworzyło związek stowarzyszeń pod nazwą Centrum Kultury Białoruskiej.

Radni zapoznali się również ze stanem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także zdecydowali o ogłoszeniu konkursu na prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Suwałkach.

Sejmik przyjął także regulamin udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom z rodzin w trudnej sytuacji i z niepełnosprawnościami, uczęszczającym do szkół kształcenia ogólnego w Podlaskiem. Pula w tym programie stypendialnym to blisko 35 mln zł, a wsparcie trafi do blisko 4 tys. młodych Podlasian.

Radni dyskutowali także o kondycji spółki PKS Nova, której sytuacja sukcesywnie się poprawia, a podjęte działania naprawcze przynoszą zamierzony skutek. Za okres od stycznia do października 2023 r. wypracowała ona zysk narastająco na poziomie blisko 270 tys. zł, odnotowała także 20-procentowy wzrost liczby obsługiwanych linii.

Budżet przed świętami

Drugie czytanie budżetu zaplanowano podczas ostatniej sesji w tym roku – 18 grudnia.

Wcześniej odbędzie się sesja nadzwyczajna (do siedmiu dni), o której zwołanie zawnioskował marszałek w imieniu 10 radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tematem ma być odwołanie marszałka, który to wniosek zgłosiło 12 opozycyjnych radnych na sesji 27 października br.