0
  1

  Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów drzew rosnących na terenie parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej

   Na Sprzedaż / Dodane 2 tygodnie temu

  Muzeum Podlaskie w Białymstoku z siedzibą: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok ogłasza sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów drzew rosnących w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej

  1. Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna liściastego – mieszanego (klon, olcha, grab, jesion), przeznaczonego do spalania pochodzącego ze złomów i wykrotów (załącznik
  nr 2) drzew rosnących na terenie parku w Choroszczy ul. Pałacowa;
  2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży: 35 m³, oraz 425 mb w tym:
  a) drewno opałowe – 35,00 m³,
  b) drewno ze złomów i wykrotów – 425 mb;
  3. Cena wywoławcza za 1 m³ drewna opałowego wynosi 50 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) + VAT i za 1 mb drewna ze złomów i wykrotów wynosi 30,00 zł netto (słownie: trzydzieści złotych) + VAT;
  4. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena;
  5. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z miejsca składowania na terenie parku w Choroszczy oraz złomy i wywroty z terenu parku w Choroszczy;
  6. Warunkiem zakupu drewna jest:
  Złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia w formie elektronicznej na adres przetargi@muzeum.bialystok.pl lub w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Oferta kupna drewna pochodzącego ze złomów i wykrotów drzew rosnących w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej na adres Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok Dział Administracyjno – Gospodarczy;
  7. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
  8. Sprzedaż może nie dojść do skutku, zostać odwołana bez podania przyczyny;
  9. Sprzedający może dokonać redukcji zamawianej w ofercie ilości drewna;
  10. Drewno można zobaczyć w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego: Panią Krystyną Kosior tel. 509 336 795.
  11. Oferty należy złożyć do dnia 19.07.2021 r. do godziny 11:00. W przypadku ofert przysłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
  12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r. o godzinie 11:30 w dziale Administracyjno – Gospodarczym.
  13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
  14. Oferta zostanie odrzucona, jeśli zostanie złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  15. Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpływie środków na konto sprzedającego.

  • Listing ID: 41080
  Kontakt

  Rynek Kościuszki 10 BiałystokBiałystok,15-426 Show Phone Number ***** http://www.muzeum.bialystok.pl

  Kontakt z właścicielem