Regulamin Konkursu „Sylwester z Podlasiakiem”

REGULAMIN KONKURSU

I. Definicje

Serwis – Serwis informacyjny należący do F.H.U. Lin-Art oferujący na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego pod adresem internetowym: http://podlasiak.info/regulamin-konkursu-sms-sylwester-z-podlasiakiem/ uczestnictwo w konkursie „Sylwester z Podlasiakiem”

Organizator – F.H.U. Lin-Art – podmiot prawa polskiego z siedzibą w Knurowie ul Ziętka 10c/6  – administrator Serwisu oraz organizator Konkursu.

Administrator – osoba uprawniona przez F.H.U. Lin-Art, który zarządza i administruje Serwisem oraz Konkursem.

Regulamin – niniejszy dokument, szczegółowo określający zasady Konkursu.

Konkurs – Konkurs na Serwisie, którego szczegółowe zasady określa niniejszy Regulamin.

Regulamin Podlasiak.Info – Regulamin Serwisu, opublikowany na stronach Serwisu pod adresem: http://podlasiak.info/regulamin/

 

Uczestnik, Użytkownik – każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do Użytkowania telefonu w polskich sieciach komórkowych, osoba korzystająca z Serwisu, która akceptuje warunki regulaminu konkursowego oraz Regulaminu Podlasiak.Info.

SMS – Krótka wiadomość tekstowa o treści ustalonej przez Organizatora, wysłana z telefonu komórkowego Uczestnika na podany przez Organizatora Konkursu numer.

Dotpay – informatyczny system płatności (do stycznia 2008 roku działający pod nazwą AllPay) należący do firmy Dotpay Ltd. z siedzibą w Londynie (UK) , obsługujący płatności SMS oraz płatności internetowe w ramach Serwisu dla Netinus. Biuro obsługi klienta Dotpay: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska.

Doba Konkursu – 24 (dwadzieścia cztery) godziny, liczone od godziny 00:00:01 danego dnia do godziny 00:00:00 dnia następnego. Każda Doba Konkursu, kończy się codziennie o godzinie 00:00:00.

II. Postanowienia wstępne

 1. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników.
 2. Konkurs trwa od momentu uruchomienia usługi przez 2 tygodnie.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 4. Nagrodą w Konkursie jest wstęp dla dwóch osób na Imprezę Sylwestrową ufundowaną przez Hotel Zejer

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wysłanie wiadomości SMS o treści: AP.PODLASIAK lub AP PODLASIAK na numer 72068 (po wysłaniu wiadomości SMS Uczestnik otrzyma wiadomość z kodem dostępowym.
 2. Otrzymany kod należy wpisać w formularzu konkursowym Oraz wypełnić dane osobowo-kontaktowe oraz odpowiedzieć na pytanie „oto moja historia…”
 3. Koszt usługi brutto wynosi 2,46 PLN razem z 23% VAT we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej. Koszt wysłania SMS-a jest niezależny od planu taryfowego abonenta.
 4. Uczestnik Konkursu, decydując się na wysłanie SMS-a akceptuje jednocześnie treść niniejszego Regulaminu.
 5. Autor najciekawszej historii wygrywa zaproszenie na Bal Sylwestrowy

IV. Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na Bal Sylwestrowy ufundowany przez Hotel Zejer
 2. Każdy Uczestnik Konkursu może wysłać dowolną ilość SMS-ów i wielokrotnie wypełniać formularz zgłoszeniowy. Jednak unikatowy kod w każdym przypadku musi być różny i wygenerowany na nowo poprzez wysłanie wiadomości SMS.
 3. Uczestnik biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na publikowanie w Serwisie oraz mediach społecznościowych i innych mediach współpracujących z serwisem,  swojego Imienia i Nazwiska jako laureata konkursu.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator dołoży wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
 2. Wszelkie pytania, sugestie, skargi oraz reklamacje dotyczące Konkursu oraz płatności SMS obsługiwanych przez system Dotpay, należy kierować do firmy F.H.U. Lin-Art  poprzez formularz na stronie http://podlasiak.info Aby reklamacja została rozpatrzona, musi zawierać szczegółowe informacje, w szczególności: Imię i Nazwisko Uczestnika, adres e-mail, dokładną godzinę dokonania płatności, (jeśli reklamacja dotyczy płatności) oraz szczegółowy opis problemu. Sprawy niezawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni roboczych.
 3. Operatorzy sieci GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie Konkursu w ramach Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem uczestnictwem przez Uczestnika  w Konkursie (np użycie w konkursie kilkukrotnie tego samego kodu dostępu),
  • za problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one na wskutek okoliczności nie leżących po stronie Organizatora, a w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej,
  • szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości SMS lub opóźnień wysyłanych wiadomości SMS z przyczyn niezależnych od Organizatora,
  • straty Uczestnika, wynikające z wysyłania SMS-ów w czasie trwania blokady,
  • przerw w działaniu Konkursu zaistniałych z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora.
 5. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej.
 6. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, Uczestnik (Gracz) nie ma prawa brania udziału w Konkursie.
 7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 8. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.